Special Program for International Students

GRADUATE COURSE IN EARTH SCIENCE
  & GEOENVIRONMENTAL SCIENCE
Current MEXT students


flag_pic

 

 

pic1
Fig. 1: Mongolian province map

 

pic2
Fig. 2: Tuul River (polluted)

 

pic3
Fig. 3: General view of the Tuul River

Dalai Banzragch (Mongolia)

Email: s099705 @matsu.shimane-u.ac.jp

Thesis title:  Chemical composition, property and pollution of Tuul River, Mongolia.
Supervisor:  Prof Hiroaki Ishiga (2009-2012).

The proposed study area (Tuul River) is situated in the central and northern parts of Mongolia (Fig. 1). The Tuul is 704km long, and has a catchment of about 49,840km2. It rises in the Khentii mountains, and runs through the southern part of the Mongolian capital,Ulaanbaatar (Fig. 2).

The Tuul River is the main source of drinking water for the capital, and is also used for industrial purposes. However, at present the river source has become polluted. Although many factors may influence the pollution, the main causes are industrial and domestic wastes, particularly from central treatment plant of Ulaanbaatar, the tannery industry, gold mining and power station, all which are distributed around the Tuul River (Fig 3). Due to these factors the chemical properties of the rivers and the drinking water source have been changed, and may impact further on human health and ecosystems in the future.

Detailed study of pollution of Tuul river water by chemicals from industrial wastes is needed to assess the possible impact on the population of the capital city. My study will aim to investigate ways of controlling the chemical hazards now facing us, based on measuring the amounts of chemical pollutants present.

 

Монгол хэлээр:

Судалгаанд дэвшүүлж байгаа талбай нь (Туул гол) юм. Монгол орны төв болон хойд хэсгээр байрлана. (зураг 1) Туул гол нь ойролцоогоор 49,840 км2хамрахаас гадна 704 км урт гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Туул гол нь Хэнтий нуруунаас эх авч нийслэл Улаанбаатар хотын урд хэсгийг дайран урсдаг.

Энэ гол нь Улаанбаатар хотын хүн амын цэвэр усны нийт хэрэгцээг хангахаас гадна үйлдвэр аж ахуйн хэрэглээний усны эх үүсвэр болдог. Орчин үед Туул гол нь бохирдож байгаа юм. Үүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд нь ахуйн болон үйлдвэрийн хаягдал ус бөгөөд ялангуяа Туул голын ойр орчимд байрлах бохир ус цэвэрлэх төв байгууламж, арьс шир боловсруулах үйлдвэр, алт олборлолт, цахилгаан станцууд болно. Эдгээр хүчин зүйлсээс хамаарч голын усны эх үүсвэр болон химийн найрлага ихээхэн өөрчлөгдөж, үүнтэй холбоотойгоор хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлcөөр байна.

Туул голын үйлдвэрийн гаралтай химийн бохирдлыг нарийвчлан судлах шаардлага нь нийслэл хотын хүн амын хувь заяатай шууд холбоотой учираас нэгэнт тулгараад байгаа химийн бохирдлыг хэмжээг нарийн тогтоосны үндсэн дээр гарах арга замыг судалж тогтоох нь судалгааны ажлын гол зорилго оршино.


back_pic  TO THE RECENT GRADUATES PAGE

back_pic  TO THE SPECIAL PROGRAM HOME PAGE